Library Jobs in South Africa

Stellenbosch University

Junior Librarian

Package & Remuneration

Department Description/Departement Beskrywing

Biblioteek- en Inligtingsdiens

Junior Bibliotekaris: Leer en Opleiding

(Universiteit Stellenbosch Biblioteek)

Hierdie pos is by uitstek geskik vir ‘n dinamiese persoon wat hou van beide tegnologie en om met mense te werk.

Werksure: Maandag tot Vrydag, 08:00 – 16:30

Library and Information Service

Junior Librarian: Learning and Training

Stellenbosch University Library

This position is specifically suited to a dynamic person who enjoys both technologies and working with people.

Working hours: Monday to Friday, 08:00 – 16:30

Duties/Pligte

 • Die lewering van kli•ntediens aan kli•nte van die Leersentrum en Innovasieruimte.
 • Digitale en inligtingsvaardigheidsopleiding en die ontwikkeling van generiese e-leerprogramme.
 • Ondersteuning en samewerking met Biblioteek IT rakende die instandhouding en toets van toerusting en nuwe profiele vir rekenaars in die Leersentrum en

e-klaskamer.

 • Die verskaf van IT- en sagteware-ondersteuning aan beide studente en personeel in die Leersentrum en e-klaskamer rakende die gebruik van alle elektroniese

toerusting.

 • Die opspoor en rapportering van probleme ten opsigte van sagteware, drukkers, skandeerders en ander IT funksionaliteite.
 • Verseker dat rekenaartoerusting en sagteware optimaal funksioneer en dat daar genoeg verbruikbare materiaal is.
 • Die bemarking van die Leersentrum en Innovasieruimte se dienste, gidse, programme en ander aktiwiteite.
 • Uitvoering van instandhouding en ander administratiewe take soos bepaal deur die lynhoof.
 • Providing client service to clients of the Learning Commons and Makerspace.
 • Digital and information skills training and the creation of generic e-learning programmes.
 • Supporting and collaborating with Library IT regarding the maintenance and testing of equipment and new profiles for computers in the Learning Commons and

e-classroom.

 • Providing IT and software support to both students and staff in the Learning Commons and e-classroom with respect to the use of all electronic equipment.
 • Detecting and reporting problems regarding software, printers, scanners, and other IT functionalities.
 • Ensuring that the computer equipment and software in the Learning Commons are functioning optimally and have a sufficient supply of consumables.
 • Marketing of the Learning Commons and Makerspace services, guides, programmes, and other activities.
 • Performing maintenance and other administrative tasks as determined by the line manager.

Job Requirements/Pos Vereistes

 • Diploma of baccalaureusgraad in Informasietegnologie, of ‘n baccalaureusgraad in Biblioteek- en Inligtingwetenskap, of ‘n gelykwaardige kwalifikasie.
 • Minstens drie jaar se werkervaring in n kli•ntediensrol in ‘n akademiese biblioteek of soortgelyke omgewing, deur kli•nte met navrae van ‘n tegniese en

Nie-Tegniese aard te help.

 • Kennis van inligtingsherwinning, databasissoekstrategie•, metadata en die gebruik van soekenjins.
 • Kennis van digitale en inligtingsgeletterdheid en die suksesvolle oordrag daarvan tydens opleidingsessies.
 • ‘n Algemene kennis van die omvang en verskeidenheid van beide gedrukte en elektroniese inligtingsbronne.
 • Kennis van IT-funksionaliteite en kennis van sagtewareprogramme, bv. MS Office en sagteware wat gebruik word vir die skep van e-leer opleidingsmateriaal.
 • Uitnemende interpersoonlike, skakelings- en bemarkingsvaardighede.
 • Uitnemende kommunikasievaardighede.
 • Diploma or Bachelors degree in Information Technology, or a Bachelors degree in Library and Information Science, or an equivalent qualification.
 • At least three years experience working in an academic library or similar environment in a client service role by assisting clients with queries of a technical and non-technical support nature.
 • Knowledge of information retrieval, database search strategies, metadata, and the use of search engines.
 • Knowledge of digital and information literacy and the successful delivery thereof during training sessions.
 • A general knowledge of the scope and variety of both printed and electronic information sources.
 • Knowledge of IT functionality and knowledge of software programs, e.g., MS Office and software used for the development of e-learning training material.
 • Excellent interpersonal, liaising, and marketing skills.
 • Excellent communication skills.

To apply for this job please visit www.pnet.co.za.