Librarian Jobs in South Africa

Stellenbosch University

Librarian

Package & Remuneration

 • Department Description/Departement Beskrywing
 • Biblioteek- en Inligtingsdiens
 • Bibliotekaris: Bestelafdeling
 • Universiteit Stellenbosch Biblioteek
 • Werksure: Maandag tot Vrydag, 08:00 – 16:30
 • Library and Information Service
 • Librarian: Acquisitions Division
 • Stellenbosch University Library
 • Working hours: Monday to Friday, 08:00 – 16:30

Duties/Pligte

 • Verantwoordelik vir die bestuur van tydskrifintekeninge.
 • Verantwoordelik vir die administrasie, instandhouding en toeganklikmaking van gedrukte en elektroniese tydskrifte en kleiner elektroniese tydkskrifpakkette.
 • Verantwoordelik vir toesighouding oor operasies soos genoem hierbo en raadgewing met betrekking tot hierdie operasies.
 • Verantwoordelik vir die katalogisering van tydskrifte en databasisse.
 • Mede-verantwoordelik vir die operasionele bestuur van die tydskrifkomponent in die Afdeling.
 • Mede-verantwoordelik vir die bestuur van die tydskrifbegroting.
 • Die bestuur van subskripsie-evalueringsprosesse.
 • Toesighouding oor die Afdeling in die afwesigheid van die Hoof van die Afdeling.
 • Die lewering van kli•ntediens en hantering van navrae met betrekking tot toegang tot elektroniese hulpbronne.
 • Responsible for managing serials subscriptions.
 • Responsible for the administration, maintenance, and making accessible of printed and electronic journals and smaller electronic journal packages.
 • Responsible for overseeing operations mentioned above, and for advising on these operations.
 • Responsible for the cataloging of serials and databases.
 • Jointly responsible for the operational management of the serials component of activities in the Division;
 • Jointly responsible for managing the serials budget.
 • Managing subscription evaluation processes.
 • Supervising the Division in the absence of the Head of the Division.
 • Providing client service and handling queries relating to accessing electronic resources.

Job Requirements/Pos Vereistes

 • ‘n Baccalaureusgraad in Biblioteek- en Inligtingwetenskap, OF ‘n baccalaureusgraad plus ‘n diploma in Biblioteek- en Inligtingwetenskap, OF ‘n BInf-graad.
 • Minstens drie jaar toepaslike ervaring in ‘n akademiese biblioteek.
 • Bewese ervaring in die hantering van finansi•le transaksies en dokumente, die bestuur van wisselkoerse en begrotings.
 • Bewese ervaring in ‘n omgewing wat n ho• vlak van akkuraatheid en aandag aan detail vereis.
 • Ervaring van e-bronne en die toeganklikheidsmaking daarvan.
 • Ervaring in die gebruik van die hulpmiddels om e-bronne toeganklik te maak, bv., Ebsco Full- Text Finder.
 • Uitstekende rekenaargeletterdheid, veral met betrekking tot Excel.
 • Ervaring van ‘n ge•ntegreerde biblioteekstelsel.
 • Uitstekende interpersoonlike en spanwerkvaardighede.
 • A bachelors degree in Library and Information Science, OR a bachelors degree plus a diploma in Library and Information Science, OR a BInf degree.
 • At least three years relevant experience in an academic library.
 • Proven experience in handling financial transactions and documents, managing exchange rates and budgets.
 • Proven experience in an environment requiring a high level of accuracy and attention to detail.
 • Experience of e-resources and making them accessible.
 • Experience in using the tools to make e-resources accessible, e.g., Ebsco Full-Text Finder.
 • Excellent computer literacy, especially in Excel.
 • Experience working on an integrated library system.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills.

Recommendation/Aanbeveling

 • Ervaring in die gebruik van die Alma-biblioteekstelsel.

To apply for this job please visit www.pnet.co.za.